Sub-Division Court Manjhaul

Page Type

MANJHAUL SUBDIVISION
1
Sri Prabhat Trivedi
Sub.Judge-I-cum-A.C.J.M., Manjhaul

8544427205

2
Sri Jagdish Prasad
Munsif, Manjhaul

8544426741

9939280140
3
Sri Ratneshwar Kumar Singh
S.D.J.M
30.10.2015
8544426744

4
Sri Uma Shankar Narayan
J.M.-I
19.08.13
01.12.14
8544426754

9334579797