Click here to download Mobile App for Android

Click here to download Mobile App for iOS

Court/Officer Wise Police Station Names

Page Type

Court/Officer Wise List of Police Station of Munger Judgeship
Sl. No. Court Name/Officer Name Sl.No. of P.S. Police Station Name
1 CJM 1 Kotwali
2 Kasim Bazar
3 Bariarpur
4 Muffasil
5 Jamalpur
6 Asarganj
2 ACJM 1st 1 East Colony
2 Dharhara
3 Naya Ram Nagar
3 ACJM 2nd 1 Laraiya Tarn
2 Harinmar
3 Gangta
4 ACJM 4th 1 Khargpur
2 Tarapur
5 S.D.J.M. 1 Harpur
2 Sangrampur
6 Ms. Angira Kumari, JM 1st Class 1 Mahila P.S.