Click here to download Mobile App for Android

Click here to download Mobile App for iOS

Former Judges (District)

Page Type

FORMER DISTRICT AND SESSIONS JUDGE KINNAUR AT RAMPUR 

Sr. No.
       Name
From
   To  
1.
SH. B.S. CHAUHAN 
28-07-1995
15-12-1995
2.
SH. L.N.SHARMA  
19-12-1995
02-05-1997
3.
SH. O.P.SHARMA  
08-05-1997
02-06-1999
4.
SH. V.K.SHARMA
10-06-1999
01-01-2000
5.
SH. SHAMSHER SINGH
03-01-2000
22-08-2002
6.
SH. D.D.SHARMA
08-09-2002
08-12-2002
7.
SH. P.S.RANA
16-12-2002
20-03-2004
8.
SH. SHAMSHER SINGH
16-04-2004
30-05-2005
9.
SH. SURESHWAR THAKUR
03-06-2005
24-10-2005
10.
SH. C.B.BAROWALIA
07-11-2005
17-04-2006
11.
SH. SUSHIL KUKREJA
04-05-2006
08-12-2006
12.
SH. RAVINDER PRAKASH
19-12-2006
11-04-2008
13.
SH. D.K.SHARMA
13-04-2008
12-01-2009
14.
SH. SHAMSHER SINGH
14-01-2009
15-06-2009
15. SH. K. S. CHANDEL 22-06-2009 08-11-2010
16. SH. A.S. JASWAL 16-11-2010 18-5-2013
17. SH. SUSHIL KUKREJA 20-5-2013 27-8-2013
18. SH. VIRENDER SHARMA 02-09-2013 27-09-2014
19. SH.PURENDER VAIDYA 30-09-2014 10-12-2014
20. SH. BHUPESH SHARMA 12-12-2014 05-05-2016
21. SH. YOGESH JASWAL 12-05-2016 05-11-2016

 

FORMER SENIOR CIVIL JUDGES

Sr. No.
       Name
From
   To  
1.
SH. R.L.RAGHU
14-08-1974
07-04-1975
2.
SH. T.N.VAIDYA
08-04-1975
15-11-1975
3.
SH. RAM LAL
07-07-1976
19-05-1977
4.
SH. DEVINDER NEGI
16-12-1978
17-04-1979
5.
SH. K.C.NEGI
25-04-1979
04-04-1981
6.
SH. D.D. SHARMA
20-04-1981
16-06-1982
7.
SH. J.L.GUPTA
17-06-1982
23-06-1984
8.
SH. A.S.JASWAL
24-06-1984
20-05-1987
9.
SH. P.C.SHARMA
01-06-1987
21-04-1988
10.
SH. B.L.SONI
02-05-1988
18-04-1991
11.
SH. RAVINDER PARKASH
19-04-1991
12-11-1992
12.
SH. J.K.SHARMA
25-11-1992
05-08-1994
13.
SH. R.K.VERMA
20-08-1994
07-08-1995
14.
SH. BHIM CHAND
07-08-1995
09-06-1997
15.
SH. J.N.YADAV
28-06-1997
16-06-1999
16.
SH. P. S.THAKUR
17-06-1999
23-04-2003
17.
SH. P.S. SAMYAL
01-05-2003
02-05-2006
18.
SH. HITENDER SHARMA
08-05-2006
10-04-2007
19. SH. RAJESH TOMAR 23-04-2007 17-05-2010
20. SH. BAHADUR SINGH 24-05-2010 13-07-2010
21. SH. BASANT VERMA 09-08-2010 07-07-2012
22. MS. SAPNA PANDEY 18-07-2012

30-09-2014

23. SH.GAURAV MAHAJAN 01-10-2014 12-12-2014
24. SH. PANKAJ 15-12-2014 10-03-2018

 

 

Front Page: 
No
Set Order: 
5