Former Judges

Page Type

FORMER DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Sr. No.
       Name
From
   To  
1.
SH. B.S. CHAUHAN 
28-07-1995
15-12-1995
2.
SH. L.N.SHARMA  
19-12-1995
02-05-1997
3.
SH. O.P.SHARMA  
08-05-1997
02-06-1999
4.
SH. V.K.SHARMA
10-06-1999
01-01-2000
5.
SH. SHAMSHER SINGH
03-01-2000
22-08-2002
6.
SH. D.D.SHARMA
08-09-2002
08-12-2002
7.
SH. P.S.RANA
16-12-2002
20-03-2004
8.
SH. SHAMSHER SINGH
16-04-2004
30-05-2005
9.
SH. SURESHWAR THAKUR
03-06-2005
24-10-2005
10.
SH. C.B.BAROWALIA
07-11-2005
17-04-2006
11.
SH. SUSHIL KUKREJA
04-05-2006
08-12-2006
12.
SH. RAVINDER PRAKASH
19-12-2006
11-04-2008
13.
SH. D.K.SHARMA
13-04-2008
12-01-2009
14.
SH. SHAMSHER SINGH
14-01-2009
15-06-2009
15. SH. K. S. CHANDEL 22-06-2009 08-11-2010
16. SH. A.S. JASWAL 16-11-2010 18-5-2013
17. SH. SUSHIL KUKREJA 20-5-2013 27-8-2013
18. SH. VIRENDER SHARMA 02-09-2013 27-09-2014
19. SH.PURENDER VAIDYA 30-09-2014 10-12-2014
20. SH. BHUPESH SHARMA 12-12-2014 05-05-2016
21. SH. YOGESH JASWAL 12-05-2016 05-11-2016

 

FORMER CIVIL JUDGE 

Sr. No.
       Name
From
   To  
1.
SH. R.L.RAGHU
14-08-1974
07-04-1975
2.
SH. T.N.VAIDYA
08-04-1975
15-11-1975
3.
SH. RAM LAL
07-07-1976
19-05-1977
4.
SH. DEVINDER NEGI
16-12-1978
17-04-1979
5.
SH. K.C.NEGI
25-04-1979
04-04-1981
6.
SH. D.D. SHARMA
20-04-1981
16-06-1982
7.
SH. J.L.GUPTA
17-06-1982
23-06-1984
8.
SH. A.S.JASWAL
24-06-1984
20-05-1987
9.
SH. P.C.SHARMA
01-06-1987
21-04-1988
10.
SH. B.L.SONI
02-05-1988
18-04-1991
11.
SH. RAVINDER PARKASH
19-04-1991
12-11-1992
12.
SH. J.K.SHARMA
25-11-1992
05-08-1994
13.
SH. R.K.VERMA
20-08-1994
07-08-1995
14.
SH. BHIM CHAND
07-08-1995
09-06-1997
15.
SH. J.N.YADAV
28-06-1997
16-06-1999
16.
SH. P. S.THAKUR
17-06-1999
23-04-2003
17.
SH. P.S. SAMYAL
01-05-2003
02-05-2006
18.
SH. HITENDER SHARMA
08-05-2006
10-04-2007
19. SH. RAJESH TOMAR 23-04-2007 17-05-2010
20. SH. BAHADUR SINGH 24-05-2010 13-07-2010
21. SH. BASANT VERMA 09-08-2010 07-07-2012
22. MS. SAPNA PANDEY 18-07-2012

30-09-2014

23. SH.GAURAV MAHAJAN 01-10-2014 12-12-2014

 

Front Page: 
No
Set Order: 
5