Click here to download Mobile App for Android

Click here to download Mobile App for iOS

Legal Aid Counsels, Trained Mediators, Panel of Legal Practitioners in DLSA

Page Type

List of Trained Mediators in DLSA, Kangra at Dharamshala.

 

S.No.

Name of the Mediator

Contact Number

1.

Sh. Tek Chand Rana

94181-01894

2.

Sh. Pushkar Sharma

94180-97013

3.

Sh. K.S. Thakur

01892-224434

4.

Sh. K.C. Sharma

98052-92501

5.

Sh. K.C. Thakur

98051-85364

6.

Sh. Ved Bhushan Kaistha

94180-44146

7.

Sh. Sarjeevan Kumar Gupta

94180-86801

8.

Smt. Shail Bharti

94183-09078

9.

Smt. Latika Thakur

94184-27969

10.

Sh. V.K. Prashar

94188-04510

11.

Sh. Yash Pal Sharma

98161-80628

12.

Sh. Vikram Sharma

94180-79486

13.

Sh. R.C. Puri

94180-08118

 

 

 

 

 

 

List of Panel of Legal Practitioners in DLSA Kangra.

 

S.No.

Name of Legal Practitioner

Contact Number

1.

Sh. Pushkar Sharma

94180-97013

2.

Sh. Jitender Rana

94180-18983

3.

Ms. Bandana Sharma

94186-98531

4.

Smt. Monita Pradhan

94184-27589

5.

Ms. Rama Devi

94592-29934

6.

Ms. Richa Vishist

98826-60303

7.

Ms. Meenakshi

96250-66570

8.

Sh. Nikhil Shukla

98160-72734

9.

Sh. Mohit Kumar

98160-11100

10.

Sh. Dinesh Kumar

94590-73988

11.

Ms. Indu Bala

94592-61078

12.

Ms. Preeti Rajput

94185-15185

13.

Sh. Arunjeet Singh

98571-70400

14.

Smt. Himali Thapa

97365-01939

15.

Sh. Rosy Singh

94185-76415

16.

Sh. Kanwar Rohit Singh

97362-01069

17.

Sh. Rohit Sharma

94185-57746

18.

Sh. Ajay Thakur

94187-09022

19.

Sh. Arvind Thakur

94180-34367

20.

Sh. Sandeep Kumar

97365-73429

21.

Sh. Suresh Kumar

94183-13905

22.

Sh. Anuj Soni

94590-82285

23.

Sh. Santosh Kumar

98821-54482

24.

Sh. Yogesh Sharma

98172-23281

25.

Sh. Anil Kumar

96256-37056

26.

Sh. Vikas

88945-38204

27.

Sh. Munish Chaudhary

97369-83860

28.

Sh. Anand Sharma

98166-28240

29.

Sh. Vinesh Dhiman

98162-82013

30.

Smt. Shail Bharti

94183-09078

31.

Smt. Bharti Kalia

98161-71672

 

 

 

Remand Counsels

1.

Sh. Gaurav Sharma, Advocate

94187-97008

Sessions Judge, Kng at Dsala

2.

Sh. Vijay Kumar, Advocate

94181-92297

ADJ-I, Kng at Dsala

3.

Ms. Jaswinder Kaur Batra, Adv.

98058-18601

ADJ-II, Kng at Dsala

4.

Sh. Dinesh Kumar, Advocate

94590-73988

ADJ-III, Kng at Dsala

5.

Ms. Rama Devi, Advocate

94592-29934

Executive Magistrate, Dsala

6.

Sh. Susheel Kumar Narotra, Adv.

98821-16403

CJM Dharamshala

7.

Ms. Gurpreet, Advocate

89880-36399

JMIC-I Dharamshala

8.

Sh. Pankaj Sharma, Advocate

88948-99425

JMIC-II Dharamshala

 

Front Page: 
No