Click here to download Mobile App for Android

Click here to download Mobile App for iOS

Former Judges (District)

Page Type

FORMER DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. Chet Ram

15.05.1967

24.04.1969

2.

Sh. B. D.Sharma

06.05.1969

21.08.1969

3.

Sh. Chet Ram Thakur

21.08.1969

11.03.1971

4.

Sh. Kidarishwar

22.03.1971

28.04.1971

5.

Sh. Ram Pal Singh

03.05.1971

22.10.1974

6.

Sh. Jai Chand Malhotra

01.11.1974

11.05.1977

7.

Sh. Shamsher Singh Kanwar

20.06.1977

18.01.1979

8.

Sh. P.L. Sharma

30.04.1979

12.05.1980

9.

Sh. C.S. Sahuta

14.06.1980

29.12.1980

10.

Sh. R.L. Khurana

03.01.1981

16.01.1981

11.

Sh. C. S. Sahuta

17.01.1981

30.09.1981

12.

Sh. S. S. Ahuja

05.10.1981

01.09.1984

13.

Sh. D. P. Sood

07.09.1984

13.07.1984

14.

Sh. M. R. Chaudhary

18.07.1988

31.12.1990

15.

Sh. R. L. Khurana

23.11.1992

29.11.1995

16.

Sh. M. R. Chaudhary

01.01.1996

29.12.1997

17.

Mrs. Aruna Kapoor

18.01.1998

01.06.1999

18.

Sh. V. K. Ahuja

02.06.1999

07.04.2001

19.

Sh. J. N. Barowalia

09.04.2001

20.08.2002

20.

Sh. T. N. Vaidya

16.09.2002

31.03.2004

21.

Sh. R.L. Raghu

06.04.2004

08.12.2006

22.

Sh. B.R. Chandel

20.12.2006

10.04.2008

23.

Sh. Shamsher Singh

25.04.2008

12.01.2009

24.

Sh. P. S. Rana

16.01.2009

30.07.2012

25.

Sh. Sureshwar Thakur

01.08.2012

30.04.2013

26.

Sh. Virender Singh

09.05.2013

31.08.2013

27. Sh. D. K. Sharma 02.09.2013 28.09.2014
28. Sh. S. L. Sharma 01.10.2014 12.09.2017

FORMER ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE – I, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. Kidarishwar

21.09.1970

24.03.1971

2.

Sh. N. S. Sandel

14.02.1972

27.01.1973

3.

Sh. Jai Chand Malhotra

04.07.1974

04.12.1975

4.

Sh. C. S. Sahuta

23.03.1975

09.06.1975

5.

Sh. R. S. Thakur

13.11.1975

27.10.1977

6.

Sh. D. P. Sood

12.12.1977

30.10.1980

7.

Sh. R. L. Khurana

01.11.1980

06.04.1982

8.

Sh. A. L. Vaidya

16.04.1981

28.11.1981

9.

Sh. K. C. Sood

26.05.1982

06.06.1984

10.

Sh. O. P. Sharma

09.07.1984

21.01.1985

11.

Sh. B. S. Chauhan

22.01.1985

20.05.1987

12.

Sh. Janeshwar Goel

01.06.1987

20.01.1988

13.

Sh. M. R. Chaudhary

20.01.1988

13.07.1987

14.

Smt. Kiron Aggarwal

05.12.1988

13.12.1989

15.

Sh. S. S. Thakur

14.03.1990

22.04.1991

16.

Sh. Govind Sharma

02.05.1991

15.09.1993

17.

Sh. T. N. Vaidya

16.09.1993

12.08.1994

18.

Sh. V. K. Sharma

16.09.1994

20.03.1995

19.

Sh. P. D. Goel

22.04.1995

28.05.1997

20.

Sh. B. R. Chandel

02.06.1997

14.06.1999

21.

Sh. M. D. Sharma

14.09.1999

25.09.2000

22.

Sh. A. C. Dogra

28.09.2000

05.04.2001

23.

Sh. P. C. Sharma

05.04.2001[AN]

31.03.2003

24.

Sh. George

31.03.2003[AN]

26.08.2004

25.

Sh. C. B. Barowalia

17.09.2004

03.11.2005

26.

Sh. Sushil Kukreja

07.11.2005

24.04.2006

27.

Sh. S. L. Sharma

08.05.2006

22.12.2008

28.

Sh. K. S. Chandel

22.12.2008

08.06.2009

29.

Sh. B.L.Soni

18.06.2009

10.05.2010

30.

Sh. J. K. Sharma

08.10.2010

21.05.2012

31.

Sh. R.K. Sharma

31.05.2012

19.04.2014

32. Sh. K. K. Sharma 24.04.2014 30.09.2014
33. Sh. Davinder Kumar Sharma 30.09.2014 03.08.2015

FORMER ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE – II, KANGRA AT DHARAMSHALA

Sr.No.

Name of the Judge

From

To

1.

Sh. Surender Prakash

17.07.1996

31.05.1979

2.

Sh. R. L. Khurana

07.06.1999

31.10.1980

3.

Sh. M. R. Verma

01.11.1980

26.05.1982

4.

Sh. O. P. Sharma

27.05.1982

11.04.1983

5.

Sh. B. S. Chauhan

31.08.1983

21.01.1985

6.

Sh. Rameshwar Sharma

10.12.1986

26.11.1988

7.

Sh. T. N. Vaidya

23.01.1989

25.11.1989

8.

Sh. B. D. Sharma

08.12.1989

15.01.1993

9.

Sh. T. N. Vaidya

29.03.1993

15.09.1993

10.

Sh. V. K. Sharma

23.09.1993

16.09.1994

11.

Sh. L. N. Sharma

16.09.1994

18.04.1995

12.

Sh. J. N. Barowalia

27.04.1995

01.08.1995

13.

Sh. Shamsher Singh

11.10.1995

28.12.1995

14.

Sh. Inder Ram

30.12.1995

31.10.1996

15.

Sh. B. R. Chandel

28.11.1996

31.05.1997

16.

Sh. R. C. Sharma

02.06.1997

30.04.1998

17.

Sh. B. K. Gupta

10.08.1998

31.05.2000

18.

Sh. A. C. Dogra

01.06.2000

28.09.2000

19.

Sh. P. C. Sharma

05.10.2000

05.04.2001

20.

Sh. Sureshwar Thakur

23.04.2001

02.09.2002

21.

Sh. George

16.09.2002

31.03.2003

22.

Sh. C. B. Barowalia

03.04.2003

17.09.2004

23.

Sh. J. C. Sood

07.11.2005

31.12.2005

24.

Sh. K. S. Chandel

27.04.2006

22.12.2008

25.

Sh. B. L. Soni

29.12.2008

18.06.2009

26.

Sh. Rajeev Bhardwaj

27.10.2009

11.05.2010

27.

Sh. Purender Vaidya

08.10.2010

28.05.2012

28.

Sh. Rajinder Kumar Sharma

21.01.2013

09.05.2013

29.

Sh. K.K. Sharma

20.05.2013

24.04.2014

30. Sh. Davinder Kumar Sharma 25.04.2014 30.09.2014
31. Sh. Rajeev Bali 30.09.2014 03.08.2015

FORMER ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE – III, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. D. R. Thakur

19.06.2012

23.04.2014

2. Sh. Rajeev Bali 26.04.2014 30.09.2014

FORMER FAST TRACK COURT JUDGE, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. R. P. Verma

27.09.2003

20.06.2005

2.

Sh. B. L. Soni

20.06.2005

29.06.2005

3.

Sh. L. R. Sharma

30.06.2005

21.04.2008

4.

Sh. Purender Vaidya

28.02.2009

07.10.2010

5.

Dr. Baldev Thakur

20.10.2010

11.06.2012

FORMER CIVIL JUDGE (Sr. Divn)- CUM- CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. R. L. Khurana

Sep.1974

Jan.1976

2.

Sh. Surender Prakash

Feb.1976

July,1976

3.

Sh. O. P. Sharma

July,1976

April,1979

4..

Sh. M. R. Verma

April,1979

Nov.1980

5.

Sh. Janeshwar Goel

Nov.1980

May,1983

6.

Sh. G. R. Sharma

May.1983

Dec.1986

7.

Sh. J. N. Barowalia

Dec.1986

April,1991

8.

Sh. Inder Ram

April,1991

March,1993

9.

Sh. R. C. Sharma

March,1993

Nov.1993

10.

Sh. George

Nov.1993

Oct.1994

11.

Sh. D. D. Sharma

Oct.1994

Jan.1996

12.

Sh. J. S. Mahantan

Jan.1996

June.1997

13.

Sh. S. S. Sen

June.1997

Sep.2000

14.

Sh. R. L. Azad

Oct.2000

Sep.2003

15.

Sh. K. S. Chandel

6 Oct.2003

20 Sep.2004

16.

Sh. J. N. Yadav

8 Jan.2004

2 May.2006

17.

Sh. Rattan Singh Thakur

8 May.2006

24 April.2008

18.

Sh. Rajeev Bhardwaj

2 May.2008

16 Feb.2009

19.

Sh. J. K. Sharma

28 Feb.2009

08 Sep 2010

20.

Sh. Ajay Mehta

21 Sep 2010

08 May 2013

21.

Sh. Rajesh Tomar

16 May 2013

21 Dec 2013

22. Sh. Jaswant Singh 26 Dec 2013 29 Sep 2014
23. Sh. Barinder Thakur 1 Oct 2014 05 May 2016

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn)- CUM- JMIC – I, DHARAMSHALA

Sr.No.

Name of the Judge

From

To

1.

Sh. Rameshwar Sharma

28.08.1974

30.07.1976

2.

Sh. Jia Lal Chauhan

31.07.1976

20.04.1979

3.

Sh. P. C. Sharma

07.05.1980

03.01.1983

4.

Sh. Sher Singh

04.01.1983

12.06.1984

5.

Sh. C. L. Kocchar

14.06.1984

30.08.1984

6.

Sh. Manoj Kumar Bansal

23.02.1987

13.12.1988

7.

Sh. Shyam Sunder Garg

14.12.1988

12.05.1992

8.

Sh. S. K. Gupta

15.05.1992

 

9.

Sh. George

18.03.1993

18.11.1993

10.

Sh. J. C. Sood

27.12.1993

14.08.1995

11.

Sh. Varinder Sharma

28.08.1995

08.07.1996

12.

Smt. Veerta Verma

20.06.1997

28.09.1997

13.

Sh. Krishan Kumar

03.01.1998

16.04.2001

14.

Sh. P. S. Kanwar

17.04.2001

02.05.2003

15.

Sh. Naresh Kumar Thakur

05.05.2003

03.03.2004

16.

Sh. Yajuvender Singh

04.03.2004

16.04.2007

17.

Sh. Pratap Singh Thakur

19.04.2007

18.06.2007

18.

Sh. Vivek Sharma

30.04.2009

25.07.2009

19.

Sh. Abhay Mandyal

29.07.2009

13.10.2009

20.

Sh. Vikrant Kaundal

05.06.2010

20.10.2011

21.

Sh. Suneesh Aggarwal

09.11.2011

21.11.2012

22. Sh. Ashok Kumar 10.06.2013 11.01.2016
23. Ms. Shikha Lakhanpal 13.01.2016 06.05.2016

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn)- CUM- JMIC – II, DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. K. P. Singh

24.04.1991

15.03.1993

2.

Sh. Virender Sharma

16.08.1995

31.08.1995

3.

Sh. Pune Ram

29.12.1997

10.08.1998

4.

Sh. P. S. Kanwar

11.09.1999

16.04.2001

5.

Sh. Jaswant Singh Thakur

26.04.2001

03.04.2003

6.

Smt. Kanta Verma

04.03.2003

03.03.2004

7.

Sh. Hitender Kumar

04.03.2004

03.05.2006

8.

Sh. Vivek Sharma

07.12.2006

30.04.2009

9.

Sh. Vikrant Kaundal

04.05.2009

05.06.2010

10.

Ms. Manisha Goyal

04.08.2011

07.11.2012

11.

Sh. Ashok Kumar

07.11.2012

10.06.2013

12. Ms. Shikha Lakhanpal 27.08.2013 12.01.2016

 

Front Page: 
No
Set Order: 
12