Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh.Apoorv Sarvaria, MM 06.05.2017 06.05.2017 Short Leave
2 Sh.Manish Gupta, ADJ 06.05.2017 06.05.2017 Short Leave
3 Sh.Rakesh Kumar Sharma, ADJ 06.05.2017 06.05.2017 Leave
4 Sh.Vinod Yadav, ASJ 06.05.2017 06.05.2017 Short Leave
5 Sh.Vipin Kumar Rai, ASJ 06.05.2017 06.05.2017 Leave
6 Ms. Kiran Gupta, Ld. SCJ/RC 05.05.2017 06.05.2017 Training at DJA
7 Ms. Shama Gupta, MM 05.05.2017 06.05.2017 Training at DJA
8 Sh. Rajnessh Kumar Gupta, Spl. Judge CBI 05.05.2017 06.05.2017 Medical Leave
9 Sh. Sunil Kr. Aggarwal, ASJ 05.05.2017 06.05.2017 Training at DJA
10 Sh.Bhupinder Singh, ACJ/ARC 05.05.2017 06.05.2017 Training at DJA