Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh.Amit Bansal,PO MACT 26.05.2017 27.05.2017 Leave
2 Sh.Man Mohan Sharma, Judge Incharge Mediation Centre 26.05.2017 27.05.2017 Training at DJA
3 Sh.Manoj Jain, ASJ/FTC 26.05.2017 27.05.2017 Training at DJA
4 Sh.Paramjit Singh, Spl.JudgeCBI 26.05.2017 27.05.2017 Training at DJA
5 Sh.Rajneesh Kr. Gupta,ASJ 26.05.2017 27.05.2017 Leave
6 Sh.Rajneesh Kr. Gupta,ASJ 26.05.2017 27.05.2017 Leave
7 Ms.Susheel Bala Dagar,MM 26.05.2017 26.05.2017 has to go for TIP in Rohini Jail at 3.00pm
8 Sh.Manu Rai Sethi, ASJ 26.05.2017 26.05.2017 Leave
9 Sh.Ravinder Singh, MM 26.05.2017 26.05.2017 Leave
10 Sh.Viplav Dabas,MM 26.05.2017 26.05.2017 Short leave