Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh.Satish Kumar, ADJ+MACT 19.04.2017 19.04.2017 Short Leave
2 Sh.Sunil Kumar Aggarwal, ASJ 19.04.2017 19.04.2017 Short Leave
3 Sh.Vinod Yadav, ASJ 19.04.2017 19.04.2017 Short Leave
4 Ms. Nivedita Anil Sharma, SPL. Judge NDPS 18.04.2017 18.04.2017 Leave
5 Sh. Apoorv Sarvaria, MM (Traffic) 18.04.2017 18.04.2017 Leave
6 Sh. Manish Gupta, ADJ 18.04.2017 18.04.2017 HD/FN
7 Sh. P.K. Jain, Spl.Judge, CBI 18.04.2017 18.04.2017 Leave
8 Sh. Rakesh Kumar Sharma, ADJ 18.04.2017 18.04.2017 Leave
9 Sh. Sanjay Kumar Aggarwal, ASJ 18.04.2017 18.04.2017 Short Leave
10 Sh. Sunil Kr. Aggarwal, ASJ 18.04.2017 18.04.2017 Short Leave