Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh. Deepak Kumar, MM 12.05.2017 12.05.2017 Leave
2 Sh. Rajnish Bhatnagar, DJ 12.05.2017 12.05.2017 Leave
3 Sh. Rakesh Kr. Sharma, ADJ 12.05.2017 12.05.2017 HD/FN
4 Sh.Apoorv Sarvaria, MM 11.05.2017 25.05.2017 Paternity Leave
5 Sh.Manoj Jain, ASJ 11.05.2017 11.05.2017 Gone to DHC for meeting at 9.00am/return time11.30
6 Sh.P.K.Jain, Spl. Judge CBI 11.05.2017 11.05.2017 HD/FN
7 Sh.Sharad Gupta, CJ/RC 11.05.2017 11.05.2017 HD/FN& after lunch has to go for Evidence
8 Sh.Shirish Aggarwal, MM 11.05.2017 11.05.2017 Leave
9 Sh.Sunil Kumar Aggarwal, ASJ 11.05.2017 11.05.2017 HD/FN
10 Dr.Shahabuddin,ADJ 09.05.2017 09.05.2017 Sick Leave