Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Ms.Kiran Gupta, SCJ/RC 19.01.2017 19.01.2017 Leave
2 Sh.Bhupinder Singh, ACJ/ARC 19.01.2017 19.01.2017 HD/FN
3 Sh.Prashant Kumar, ADJ 19.01.2017 19.01.2017 Short Leave
4 Sh.Shirish Aggarwal, MM 19.01.2017 19.01.2017 Leave
5 Sh.Vinod Yadav, ASJ 19.01.2017 19.01.2017 Short Leave
6 Sh.Viplav Dabas, MM 19.01.2017 19.01.2017 Short Leave
7 Ms. Barkha Gupta, PO MACT 18.01.2017 18.01.2017 HD/FN
8 Ms. Sonam Gupta, CJ 18.01.2017 18.01.2017 Short Leave
9 Ms.Kiran Gupta, SCJ/RC 18.01.2017 18.01.2017 Leave
10 Sh. Viplav Dabas, MM 18.01.2017 18.01.2017 HD/FN