Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh. Rajender Kumar Shastri, PO MACT 09.10.2015 09.10.2015 Training at Delhi Judicial Academy
2 Sh.Abhilash Malhotra, MM 09.10.2015 09.10.2015 Leave
3 Sh.Ashish Aggarwal, CMM 09.10.2015 09.10.2015 Leave
4 Sh.Manish Gupta,ADJ 09.10.2015 09.10.2015 Short Leave
5 Sh.Sanjay Kumar Aggarwal, ASJ 09.10.2015 09.10.2015 HD/FN
6 Sh.Shailender Malik,SCJ 09.10.2015 09.10.2015 HD/FN
7 Ms. Shefali Sharma, CJ 08.10.2015 08.10.2015 Leave
8 Sh. Amit Arora, ACJ 08.10.2015 08.10.2015 Short Leave
9 Sh.Shirish Aggarwal, MM 08.10.2015 08.10.2015 HD/FN
10 Sh. Ajay Nagar, MM 07.10.2015 07.10.2015 HD/FN