Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh. M.R. Sethi, Spl. Judge NDPS 15.09.2015 15.09.2015 Leave
2 Ms. Shunali Gupta, ACMM 14.09.2015 14.09.2015 Short Leave
3 Ms. Susheel Bala Dagar, MM 14.09.2015 14.09.2015 Short Leave
4 Ms.Barkha Gupta, PO MACT 14.09.2015 14.09.2015 Leave
5 Sh. Ajay Nagar, MM 14.09.2015 14.09.2015 Short Leave
6 Sh. Rakesh Kumar Sharma, ADJ 14.09.2015 14.09.2015 Leave
7 Sh. Shailender Malik, SCJ/RC 14.09.2015 14.09.2015 HD/FN
8 Sh. Vipin Kharb, MM 14.09.2015 14.09.2015 HD/FN
9 Sh. Yogesh Khanna DJ, North-West 14.09.2015 14.09.2015 leave
10 Ms. Richa Manchanda, MM 11.09.2015 11.09.2015 Leave