Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh. Vijay Shankaer, ACMM 26.08.2015 26.08.2015 Leave
2 Sh. Viplav Dabas, MM 26.08.2015 26.08.2015 HD/FN
3 Sh.Rajesh Malik, ACJ 26.08.2015 26.08.2015 Leave
4 Sh.Shailender Malik,SCJ 26.08.2015 26.08.2015 Short Leave
5 Sh.Virender Singh, MM 26.08.2015 26.08.2015 Leave
6 Dr. Shahabuddin, ADJ 25.08.2015 25.08.2015 Casual Leave
7 Ms. Sonam Gupta, CJ 25.08.2015 25.08.2015 Leave
8 Ms. Sukhvinder Kaur, PO MACT 25.08.2015 25.08.2015 Leave
9 Sh. Kapil Kumar, MM 25.08.2015 25.08.2015 Leave
10 Sh. Praveen Kumar, Spl. Judge CBI 25.08.2015 25.08.2015 Leave