Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh. Rajneesh Kumar Gupta, ASJ 08.06.2017 08.06.2017 Short Leave
2 Sh. Sunil Kumar Aggarwal, ASJ 08.06.2017 08.06.2017 Short Leave
3 Sh.Apoorv Sarvaria, MM 08.06.2017 08.06.2017 Leave
4 Ms. Preeti Agrawal Gupta, ASJ 07.06.2017 07.06.2017 Short Leave
5 Sh. Manoj Jain, ASJ, FTC 07.06.2017 07.06.2017 Short Leave
6 Sh. Rajnish Bhatnagar, DJ 07.06.2017 07.06.2017 Short Leave
7 Sh. Satish Kumar, ADJ+MACT 07.06.2017 07.06.2017 Short Leave
8 Sh. Shirish Aggarwal, MM 07.06.2017 07.06.2017 Short Leave
9 Sh.Manish Gupta, ADJ 07.06.2017 07.06.2017 Short Leave
10 Ms. Susheel Bala Dagar, MM 06.06.2017 06.06.2017 Short Leave