Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh. Ashutosh Kumar, Spl Judge CBI 22.05.2017 22.05.2017 Leave
2 Sh. Devender Nain, ACMM 22.05.2017 22.05.2017 HD/FN
3 Sh. Manish Gupta, ADJ 22.05.2017 22.05.2017 HD/FN
4 Sh. Ravinder Singh, Ld. MM 22.05.2017 22.05.2017 Leave
5 Sh. Shirish Aggarwal, MM 20.05.2017 20.05.2017 Leave
6 Dr. Shahabuddin, ADJ 19.05.2017 20.05.2017 Training at DJA
7 Ms.Saumya Chauhan,MM 19.05.2017 20.05.2017 Training at DJA
8 Sh.Ravinder Singh, MM 19.05.2017 20.05.2017 Training at DJA
9 Sh.Sunil Chaudhary,ADJ 19.05.2017 20.05.2017 Training at DJA
10 Sh.Viplav Dabas, MM 19.05.2017 20.05.2017 Training at DJA