Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh. Satish Kumar, ADJ 03.09.2015 03.09.2015 Leave
2 Sh.Ashish Aggarwal, CMM 03.09.2015 03.09.2015 Short Leave
3 Sh.Sushil Anuj Tyagi, MM 03.09.2015 03.09.2015 HD/FN
4 Sh. Manu Rai Sethi, Spl. Judge NDPS 02.09.2015 04.09.2015 Leave
5 Sh. Manu Rai Sethi, Spl. Judge NDPS 02.09.2015 04.09.2015 leave
6 Sh. Abhilash Malhotra, MM 02.09.2015 02.09.2015 Short Leave
7 Sh. Dig Vinay Singh, ASJ 02.09.2015 02.09.2015 leave
8 Sh. R.K. Shastri, PO MACT 02.09.2015 02.09.2015 Short Leave
9 Sh. Rakesh Kumar Sharma, ADJ 02.09.2015 02.09.2015 Leave
10 Sh.Shirish Aggarwal, MM 02.09.2015 02.09.2015 HD/FN