Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Sh. Pankaj Gupta, ASJ 30.08.2016 30.08.2016 HD/FN
2 Sh.Sunil Kumar Aggarwal, ASJ 29.08.2016 02.09.2016 Training at LNJN NICFS
3 Sh. Devender Nain, ACMM 29.08.2016 30.08.2016 Medical Leave
4 Ms. Swarana Kanta Sharma, ASJ 29.08.2016 29.08.2016 Short Leave
5 Ms.Sonam Gupta, CJ 29.08.2016 29.08.2016 Leave
6 Ms.Sugandha Aggarwal, CMM 29.08.2016 29.08.2016 HD/FN
7 Sh. Prashant Kumar, ADJ 29.08.2016 29.08.2016 Short Leave
8 Sh.Manish Gupta,ADJ 29.08.2016 29.08.2016 HD/FN
9 Sh.Vinod Yadav, ASJ 29.08.2016 29.08.2016 HD/FN
10 Dr. Shahabuddin, ADJ 27.08.2016 27.08.2016 Short Leave