Bar Association

Page Type

  BAR-ASSOCIATION

Sr. No.

NAME

DESIGNATION

Mobile No

1.

Shri Jagannath

President

91292-00003

2.

Shri Dharminder Singh Rawat

Vice-President

98171-97377

3.

Shri Neeraj Vasu

General Secretary

9418077610

4.

Shri Navjot Kutal

Joint Secretary

94181-94191

5.

Shri Lekh Ram Bansal

Finance Officer

94180-81794

6.

Shri Rakesh Sharma

Librarian

98173-69742

7.

Shri Narinder Thakur

Auditor

98162-95275

8.

Shri Sarpal  Singh Thakur

Finance Secretary

98571-50350

9. Shri Ajay Sehgal Bullion 98176-63767
10. Shri Vipul Kumar Handa Press Secretary 98175-96787